سنبیوزیم 500

این افزودنی به همراه دیواره سلولی ساکارومایسس است که مصرف آن پرورش دهنده را از مصرف جداگانه مولتی آنزیم ، پروبیوتیک و پری بیوتیک بی نیاز می سازد.
سنبیوزیم میکروفلور روده را از طریق افزایش نسبت جمعیت باکتری های اسید لاکتیکی و کاهش نسبت باکتریهای بیماری زا تعدیل می نماید، بعلاوه وجود آنزیم های متعدد در ایـن ترکیب باعث افـزایش قابلیت هضـم مـواد مغـذی
می شود.
برای داشتن بالاترین قابلیت هضم مواد مغذی در مجرای گوارشی طیور وجود سه مورد مهم و اساسی می باشد.

وجود آنزیم هـای موثـر / محیط مناسب و غیر رقابتی  / وجود باکتری های مفید

سنبیوزیم با داشتن میکروارگانیسم های مفید باعث تشکیل کلونی از مفیدترین باکتری ها در دستگاه گوارش می شود و دیواره سلولی ساکارومایسس (مانان الیگو ساکارید) با چسبیدن به باکتری بیماری زا باعث افزایش سیستم ایمنی و کاهش جمعیت باکتری های بیماری زا و در نتیجه باعث ایجاد محیط مناسب برای رشد باکتریهای مفید می شود.
mobile
app  screenshot

ترکیبات موثر در سنبیوزیم

1- پروبیوتیک
باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک با تکثیر، کلونیزه شدن سریع و اسید سازی محیط روده از استقرار باکتریهـای بیماری زا در محیط روده جلوگیـری می کنند. در ایـن ترکیب ایده آل تریـن
سویه های باکتری های مفید برای بهبود هضم و جذب در دستگاه گوارش طیور مورد استفاده قرار گرفته است.
باکتری لاکتوباسیلوس پلانتارم: این باکتری باعث تولید سوپـراکسید دسموتاز می شود که این آنزیم نقش آنتی اکسیدانی دارد و به عنوان یک داروی ضدالتهاب با مصرف اکسیژن سبب زدوده شدن رادیکال های آزاد ایجاد شده در بدن میزبان می گردد.
باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس: این باکتری سیستم ایمنی موجودات را بر علیه باکتری های مضر نظیر استرپتوکوکوس پنومینا تحریک می کند.
باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لکینو فرمیس: این باکتری ها تولید کننده آنزیم هضم کننده می باشند و در نتیجه موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک می شوند.

2- پری بیوتیک
اینولین:
فاکتور رشد مناسب برای باکتری های لاکتوباسیل و بیفیدیو باکتریوم
پری بیوتیک های غیر قابل هضم (مانان الیگو ساکارید):
خاصیت باند شدن انتخابی با میکروارگانیسم های بیماری زا را دارند و از طریق باند شدن با این نوع باکتریها از چسبیدن این باکتری های مضر به مخاط روده و کلنی شدن آنها جلوگیری می کنند و در نتیجه آن ها را با خود از دستگاه گوارش دفع می کنند.
پری بیوتیک های قابل هضم (فروکتو الیگو ساکارید):
به عنوان منبع کربوهیدراتـی برای میکـروارگانیسم هـای مفید مورد استفاده قرار
می گیرند.

3-آنزیم ها
    (فیتاز (تجزیه کننده اسید فیتیک
    (پروتئاز و پپتیداز (تجزیه کننده پروتئین
    (لیپاز (هیدرولیز چربی ها و لیپیدها
     (سلولاز، گلوکاناز، زایلاناز و پکتیناز (هیدرولیز پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای
     (آلفا و بتا امیلاز (هیدرولیز نشاسته

نکات قابل توجه

بهترین زمان مصرف

یکسال پس از تولید

نحوه ارائه به مشتریان

بسته بندی شده در سطل های 5 و 15 کیلوگرمی

میزان مصرف پیشنهادی

4.8


میزان رضایت مشتریان
طیور : 500 گرم در تن
آبزیان : 1000 گرم در تن