رشد توسعه آبزي‏ پروري كشور در دو دهه اخير سريع و پرحادثه بوده است. درگيري با بيماري‏ هاي خاص در ماهيان سردابي و پرورش ميگو از جمله اين حوادث بوده است. ماهي قزل‏ آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss)   علاوه بر گستردگي توليد در اغلب استان‏ هاي كشور داراي جذابيت و مقبوليت خوبي براي مصرف ‏كنندگان بوده است. استفاده از مكمل‏ هاي غذايي مانند پروبيوتيك‏ ها به عنوان محرك رشد و همچنين تقويت كننده سيستم ايمني مطرح بوده است. در اين تحقيق اثرات توأم پروبيوتيك، پري‏بيوتيك و مولتي آنزيم كه در محصولي تجاري به نام سنبيوزيم500 توسط گروه زيست فراورده‏ هاي بهمن  در اختيار قرار گرفته بود؛ بر روي فاكتورهاي رشد و بازماندگي ماهي قزل ‏آلا مورد ارزيابي قرار گرفت. 15000 قطعه بچه ماهي قزل ‏آلا با وزن اوليه 10 گرم در سه استخر مزرعه پرورش ماهي سردابي سراب در استان فارس به مدت 4 ماه پرورش داده شد. دو استخر با خوراك تركيبي با سنبيوزيم500 به ميزان 500 گرم در تن تغذيه و استخر سوم به عنوان شاهد فاقد هرگونه مكمل افزودني بود. درنهايت نشان داده شد كه مكمل غذايي داراي اثرات مثبت معني‏ دار (05/0 > P) بر افزايش  شاخص وضعيت، درصد افزايش وزن بدن و بيومس نهايي استخر و كاهش ضريب تبديل غذايي و كاهش تلفات دارد.